Betingelser for farlig avfall og industritjenester

Betingelser for farlig avfall og industritjenester er et tillegg til Perpetuums Generelle betingelser.

GENERELT

Med Leverandøren forstås Perpetuum AS og tilhørende datterselskaper eller samarbeidspartnere. Med Kunden forstås alle fysiske så vel juridiske personer som kjøper tjenester eller produkter utviklet eller levert av Leverandøren. Med Avtalen forstås det som skriftlig og muntlig er avtalt mellom Kunden og Leverandøren, bestående av det aksepterte tilbud og/eller eventuell kontrakt med vedlegg, samt eventuelle andre skriftlige og muntlige enigheter, samt disse betingelser. Betingelser som er særskilt avtalt, går foran nærværende alminnelige betingelser.

Bindende avtale anses inngått når Kundens muntlige eller skriftlige aksept av Leverandørens tilbud er mottatt av Leverandøren. Bindende […]

Les mer »

General terms and conditions for Perpetuum

GENERAL REMARKS

“The Provider” means Perpetuum AS and its associated subsidiary companies or collaboration partners. The Customer means all physical and legal persons who buy services or products developed or supplied by the Provider. The Agreement means that which is agreed in writing and orally between the Customer and the Provider, advice consisting of the accepted offer and/or any contract with attachments, approved as well as any other written and oral agreements, this web in addition to these terms and conditions. Terms and conditions that are agreed specially take precedence over the present general terms and conditions.

An agreement is deemed […]

Les mer »

Generelle betingelser

GENERELT

Med Leverandøren forstås Perpetuum AS og tilhørende datterselskaper eller samarbeidspartnere. Med Kunden forstås alle fysiske så vel juridiske personer som kjøper tjenester eller produkter utviklet eller levert av Leverandøren. Med Avtalen forstås det som skriftlig og muntlig er avtalt mellom Kunden og Leverandøren, bestående av det aksepterte tilbud og/eller eventuell kontrakt med vedlegg, samt eventuelle andre skriftlige og muntlige enigheter, samt disse betingelser. Betingelser som er særskilt avtalt, går foran nærværende alminnelige betingelser.

Bindende avtale anses inngått når Kundens muntlige eller skriftlige aksept av Leverandørens tilbud er mottatt av Leverandøren. Bindende avtale anses også inngått ved Leverandørens aksept av Kundens […]

Les mer »