fravaersartikkel2Perpetuum Miljø har over lengre tid vært preget av høyt sykefravær. For å forstå hvorfor, store har alle selskapets medarbeidere deltatt i en prosess med mål om å frembringe fakta, både rundt det som skaper nærvær og det som gir fravær.

Høyt fravær kjennes godt i en operativ organisasjon som Perpetuum Miljø. Fraværet hos oss har vært høyt og vedvart over tid. I løpet av våren nådde det en topp på 15 prosent. Vi hadde en formening om hva forklaringene var, samtidig var vi nysgjerrige på om denne oppfatningen var riktig. Styret og daglig leder tok derfor initiativ til en prosess med mål om redusert fravær.

Bedriftskompetanse logoBedriftskompetanse AS fikk oppdraget med å bistå oss etter å ha presentert en ny tilnærming til fraværsproblematikken, for varig reduksjon av fravær. Verktøyet er en analyse som sammenstiller fakta med mål om bedre innsikt og forståelse av årsaksforhold. Alle medarbeidere har vært gjennom både spørreundersøkelse og intervju, samtidig som relevant interndokumentasjon er gjennomgått. Analysen er også fundamentert i relevant fraværsforskning, samt nyere forskning på psykososialt arbeidsmiljø.

Prosessen og analysen har gitt oss et godt grunnlag for å jobbe videre, både med å forebygge fravær og sette inn riktige tiltak for å styrke nærvær. Tidligere har det vært mye fokus på fraværet isolert. Denne prosessen har også viet mye fokus til hva som skaper nærvær hos oss. Våre medarbeideres engasjement viser seg også utvilsomt å være vår viktigste nærværsfaktor. Det handler om engasjement for arbeidsoppgaver, kundenes behov, kvalitet på eget arbeid, arbeidsmoral og oppmerksomhet overfor kollegaer. Det skaper stolthet! I dette arbeidet har Bedriftskompetanse vært gode med hensyn til hvordan vanskelige problemstillinger har vært vinklet, og evnet å snu problemstillinger til noe positivt. Det har skapt viktige refleksjoner i oss selv.

fravaersartikkelDet har vært viktig for oss å gjennomføre en prosess som har inkludert alle ansatte, og de har levert en suveren innsats. Vi opplever også at prosjektet har vært svært godt mottatt i alle nivåer av selskapet. Sammen profesjonaliserer vi oss til et nytt nivå. Vi trener på ting vi ikke har vært vant til. Vi ivaretar helheten på en bedre måte som konsekvens at vi er blitt mer opptatt av hverandre. En bedre oversikt gjør det lettere å sortere når vi opplever utfordringer, vi ser flere sider i et teamarbeid og hvordan vi best løser ting sammen. Samtidig er verneombudenes formelle rolle blitt tydeliggjort, noe som har redefinert deres rolle internt til en mer aktiv medspiller, både for ledelsen og øvrige medarbeidere.

Vi står nå med et godt statusbilde, og vi vet hva som kreves av videre arbeid. Mye handler om målrettet kompetanseheving. Vi har også fått bekreftelser på at Perpetuum Miljø har et godt arbeidsmiljø som preges av gjensidig tillit, og med medarbeidere som evner i stå i stormen. Det gir det beste utgangspunktet for vår videre innsats.

Tiltaksarbeidet er allerede i gang. Vi nærmer oss allerede en halvering av fraværet, og det kun på få måneder. Vi har også troen på at fraværet til vise varig nedgang på sikt.

 

Britt Mathisen Limo
Daglig leder, Perpetuum Miljø