GENERELT

Med Leverandøren forstås Perpetuum AS og tilhørende datterselskaper eller samarbeidspartnere. Med Kunden forstås alle fysiske så vel juridiske personer som kjøper tjenester eller produkter utviklet eller levert av Leverandøren. Med Avtalen forstås det som skriftlig og muntlig er avtalt mellom Kunden og Leverandøren, bestående av det aksepterte tilbud og/eller eventuell kontrakt med vedlegg, samt eventuelle andre skriftlige og muntlige enigheter, samt disse betingelser. Betingelser som er særskilt avtalt, går foran nærværende alminnelige betingelser.

Bindende avtale anses inngått når Kundens muntlige eller skriftlige aksept av Leverandørens tilbud er mottatt av Leverandøren. Bindende avtale anses også inngått ved Leverandørens aksept av Kundens bestilling. Leverandøren har rett til å avslå enhver bestilling uten nærmere begrunnelse.

 

TJENESTEN OG LEVERANDØRENS PLIKTER

Leverandøren forplikter seg til å levere de tjenester og produkter som følger av partenes Avtale (Oppdraget). Leverandøren skal påse at Oppdraget utføres av kvalifisert personell, og i samsvar med relevante lover og forskrifter.  Oppdraget skal utføres profesjonelt, effektivt, og med høy faglig standard. Henvendelser fra Kunden skal besvares uten ugrunnet opphold. Leverandøren skal innen rimelig tid varsle om forhold Leverandøren forstår eller bør forstå kan få betydning for Oppdragets gjennomføring, herunder eventuelle forventede forsinkelser.

Kunden er i henhold til myndighetenes bestemmelser ansvarlig for avfallet til sluttdisponering har funnet sted, men Leverandøren har disposisjonsrett til det innsamlede materiale etter avhenting hos Kunden slik at Leverandøren innenfor gjeldende lover og forskrifter har full bestemmelsesrett over hvor det skal leveres, behandles og sluttdisponeres. Hvis Kunden har deklarert avfallet uriktig, går eiendomsretten til avfallet ikke over til Leverandøren med mindre Leverandøren krever det. Når eiendomsretten til avfallet ikke går over til Leverandøren, beholder Kunden alt ansvaret (herunder produsentansvaret) for at avfallet håndteres i henhold til gjeldende lover og regler. Bestemmelsene i de foregående to setningene gjelder uavhengig av hvem som har besittelsen over avfallet.

Leverandøren er forpliktet til å forsikre sitt utstyr og tjenester i tråd med de til enhver tid gjeldende regler og relevante retningslinjer. Leverandøren plikter å følge de retningslinjer innenfor KS/HMS som blir gjort kjent for Kunden. Leverandøren skal på forlangende dokumentere sitt internkontroll- og kvalitetssikringssystem.

Leverandøren kan tilby Kunden kurs/rådgivning og opplæring av ansatte og leietakere etter behov og nærmere avtale.

 

PRISER

Gjeldende priser fremgår av prisliste i kontrakt eller tilbud. Priser oppgis eksklusiv merverdiavgift om ikke annet er avtalt. Med mindre annet er avtalt, er alle priser oppgitt i norske kroner. Dersom pris er oppgitt i annen valuta enn norske kroner, bærer Kunden risikoen for enhver kurssvingning mellom den norske krone og den oppgitte valuta i tidsrommet mellom tilbudets utgivelse og betalingsdagen. Ekstra kostnader som påløper under utførelse av Avtalen vil bli belastet Kunden. Dette kan f.eks. være bomring avgift, fergekostnader, overtid, ekstra avfall, hjelpemann eller annet som ikke er særskilt benevnt i prisliste.

Leverandøren kan uten forhåndsvarsel, med bindende virkning for Kunden, regulere prisene halvårlig tilsvarende endringen i SSBs konsumprisindeks, med basis i indeksen for den måned Avtalen er inngått. Transportpriser reguleres etter SSBs indeks for transport. Leverandøren har videre rett til å foreta endring av prisene umiddelbart, og uten forhåndsvarsel, dersom det skjer endring av offentlige gebyrer/avgifter, herunder deponiavgifter og destruksjonsavgifter, endringer i råvarepriser som Leverandøren ikke kan påvirke, samt priser til tredjemann for konjunkturavhengige avfallsfraksjoner som f.eks. metaller og returpapir, kan prisen endres med umiddelbar virkning uten forutgående varsel.

 

BETALINGSBETINGELSER

Med mindre annet er avtalt skjer fakturering etterskuddsvis og med forfall 15 dager etter fakturadato. Det tilkommer kredittomkostninger på faktura, p.t kr 50,- eks.mva.

Faktura sendes til adressen Kunden har oppgitt. Leverandør forbeholder seg retten til å utføre kredittsjekk av Kunden. Leverandøren kan kreve forskuddsbetaling eller sikkerhetsstillelse basert på en kredittvurdering. Ved forsinket betaling vil det kunne bli utsendt purring med purregebyr. Det påløper videre renter fra forfallsdag med til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente iht. forsinkelsesrenteloven.

I situasjoner hvor avtalte betalingsbetingelser ikke overholdes, forbeholder Leverandørens selskaper seg retten til å motregne kundefordringer mot eventuell leverandørgjeld som Leverandøren har overfor nevnte Kunde.

 

ENDRINGER, TILLEGG OG JUSTERINGER AV AVTALEN ETTER AVTALEINNGÅELSEN

Dersom forutsetningene under Avtalen endrer seg etter avtaleinngåelse slik at dette får betydning for karakteren eller omfanget av Leverandørens ytelse, kan Leverandøren kreve at Avtalen justeres og tilpasses de nye forutsetninger hva gjelder pris, utførelse, tidspunkter og andre nødvendige justeringer. Dette gjelder uavhengig av om de endrede forutsetninger skyldes Kundens manglende opplysninger overfor Leverandøren eller ikke. Leverandøren plikter innen rimelig tid å gi Kunden varsel om slike endringer.

 

AVBESTILLING

Ved løpende avtaler hvor Kunden foretar bestillinger/avrop i løpet av avtaleperioden, må avbestilling av oppdrag skje med senest 1 dags varsel med mindre annet er avtalt. Ved avbestilling senere enn dette, herunder under påbegynt oppdrag, må Kunden betale til Leverandøren: (1) det beløp Leverandøren har til gode for allerede utført arbeid, (2), Leverandørens dokumenterte merkostnader knyttet til omdisponering av personell, (3) andre direkte kostnader som Leverandøren påføres som følge av avbestillingen og (4) et gebyr på 7 (sju) prosent av avtalt vederlag for det avbestilte oppdrag.

 

VARIGHET, ENDRING OG OPPHØR (OPPSIGELSE)

Avtaletiden løper fra og med den dato avtale anses inngått, jf. pkt. 1, og med den varighet som er Avtalt. Dersom varighet ikke er avtalt, gjelder en avtaletid på 2 år. I avtaletiden er avtalen bindende mellom Leverandøren og Kunden, og Kunden kan ikke benytte andre enn Leverandøren til å utføre den type tjenester som omfattes av Avtalen.

Oppsigelse av avtalen skal skje i tråd med det som er Avtalt, og ved skriftlig brev eller e-post til Leverandøren. Med mindre annet er avtalt, skal slik skriftlig oppsigelse være Leverandøren i hende senest seks måneder før avtaleperioden løper ut. Hvis ikke oppsigelse skjer i samsvar med disse betingelser, videreføres eller forlenges avtalen med en ny tilsvarende avtaleperiode (normalt 2 år) i henhold til den tidligere avtale mellom Leverandøren og Kunden. Oppsigelse fra Leverandøren sin side skal skje skriftlig ved brev eller e-post til Kunden, og skal være Kunden i hende senest én måned før avtaleperioden løper ut.

Ved Avtalens opphør, uavhengig av hvordan dette skjer, plikter Kunden å tilbakelevere alt utstyr som tilhører Leverandøren.

 

KUNDENS FORPLIKTELSER

Kunden forplikter seg til å forholde seg til partenes Avtale, og lojalt medvirke til Oppdragets gjennomføring, herunder ved å legge til rette for Leverandørens utførelse av Oppdraget i tråd med det som er avtalt. Kundens arbeid med tilrettelegging/medvirkning av Oppdraget skal utføres av kvalifisert personell i tråd med gjeldende lover og forskrifter, og slik at Leverandørens Oppdrag ikke blir vanskeliggjort eller Leverandørens personell blir utsatt for unødig risiko. Eksempelvis utføre snøbrøyting, hindre uønsket parkering og låst port.

Henvendelser fra Leverandøren skal besvares uten ugrunnet opphold. Kunden skal uten ugrunnet opphold varsle om forhold Kunden forstår eller bør forstå kan få betydning for Oppdragets gjennomføring, herunder eventuelle forventede forsinkelser. For sen rapportering, eller unnlatt rapportering av forhold Kunden burde avdekket og rapportert, kan få betydning for Leverandørens vederlag, og misligholds sanksjoner, jf. punkt 7 og 8. Kunden plikter også straks å melde om endringer i avtaleforholdet, som eksempelvis kontaktperson, kontaktinformasjon, fakturaadresse mv. Ved vesentlige forhold skal Kunden informere Leverandøren skriftlig.

Kunden plikter å vise alminnelig omsorg for Leverandørens utstyr som Kunden kommer i besittelse av eller som midlertidig befinner seg eller oppbevares på Kundens eiendom. Kunden plikter å sørge for nødvendig vedlikehold og renhold slik at utstyret i avtaleperioden ikke tapes, skades eller forringes utover det som kan tilskrives normal slitasje i avtaleperioden. Kunden må ikke flytte på Leverandørens utstyr med mindre dette er avtalt. Ved skade eller andre forhold av betydning for utstyret skal Kunden straks varsle Leverandøren. Kunden plikter å benytte Leverandørens tjenester, materiale, tekniske løsninger, systemer mv. utelukkende innenfor rammen av avtalen. Leverandørens utstyr er merket og skal forbli Leverandørens eiendom. Kunden plikter å holde utstyret merket og adskilt fra Kundens eiendeler.

 

KUNDENS MISLIGHOLD OG ANSVAR

Leverandøren har rett til å bringe avtalen til opphør med umiddelbar virkning dersom Kunden bryter Avtalen, herunder herværende betingelser. Hvis avtaleforholdet opphører på grunn av Kundens mislighold, har Leverandøren rett til å kreve erstatning for ethvert direkte og indirekte tap Leverandøren måtte lide, og alle omkostninger som pådras i anledning Kundens mislighold. Tilsvarende rett til å kreve erstatning har Leverandør dersom Kunden ikke oppfyller sine plikter etter Avtalen, men der Avtalen fastholdes.

Ved betalingsmislighold har Leverandør rett til å suspendere oppfyllelsen av sin del av Avtalen inntil Kunden har foretatt betaling med tillegg av eventuelle forsinkelsesrenter, omkostninger og tap. Hvis det hos Kunden åpnes gjeldsforhandlinger, akkord eller konkurs, eller annen form for kreditorstyring gjør seg gjeldende, har Leverandøren rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

Kunden er ansvarlig for tap, skade, generell forringelse og manglende vedlikehold av Leverandørens utstyr som Kunden etter avtale kommer i besittelse av, eller som befinner seg eller oppbevares på Kundens eiendom, og som ikke kan tilskrives normal slitasje i leieperioden. Dette gjelder uavhengig av hva som er årsaken til slik tap, skade eller forringelse, herunder om dette skyldes Kunden selv, dens arbeidstakere, leietakere eller tredjepersoner.

Kunden er ansvarlig for tap leverandøren har, hvor kunden er ansvarlig som følge av, feil, avvik, forsinkelser, manglende tilgjengelighet, service eller lignende omstendigheter eller hendelser.

 

LEVERANDØRENS MISLIGHOLD OG ANSVAR

Dersom Leverandøren vesentlig misligholder sine forpliktelser, kan Kunden heve avtalen. Heving kan likevel først skje 14 dager etter at skriftlig varsel om heving er mottatt, og det påpekte mislighold ikke har opphørt innen slik frist. Eventuelle reklamasjoner må fremsettes uten ugrunnet opphold etter Kunden oppdaget eller burde oppdaget misligholdet. Unnlates reklamasjon eller reklameres det for sent, mister Kunden adgangen til å gjøre misligholdet gjeldende.

Kunden kan kreve erstatning for tap som følge av vesentlig forsinkelse eller vesentlig mangel. Erstatning kan likevel først kreves 14 dager etter at skriftlig varsel om erstatning er mottatt, og det påpekte mislighold som erstatningen grunner seg på ikke har opphørt/rettet innen slik frist. Det kan ikke krevers erstatning for indirekte tap. Leverandøren har ikke ansvar for Kundens direkte eller indirekte tap som følge av bortfall eller redusert produksjon eller omsetning, tredjepartstap eller annet tap på grunn av feil, avvik, forsinkelser, manglende tilgjengelighet/service eller lignende omstendigheter eller hendelser. Dette gjelder for alle tjenester, produkter og materiell levert av Leverandør, herunder drift, tilpasninger, rådgivning mv. Et eventuelt erstatningsansvar er under enhver omstendighet oppad begrenset til siste innbetalte vederlag fra Kunden. Dersom nøkkel som kunden har utlevert til Perpetuum bortkommer, erstattes kun kostnadene til kopiering av ny nøkkel. Kostnader i forbindelse med utskifting av låssystemer eller andre eventuelle følgetap erstattes ikke.

Kundens misligholds sanksjoner gjelder ikke så langt Leverandør godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes en hindring utenfor Leverandørs kontroll som Leverandør ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å ha unngått eller overvunnet følgene av. Dersom force majeure mv. gjør at forpliktelsene etter avtalen ikke kan oppfylles helt eller delvis, suspenderes Leverandørens plikt i den utstrekning forholdet er relevant for den tid forholdet varer. Dersom Leverandørens offentligrettslige tillatelser opphører, regnes dette som en hindring utenfor Leverandørens kontroll, som avskjærer Kundens rett til misligholds sanksjoner.

 

TAUSHETSPLIKT MV.

Leverandør og Kunden har taushetsplikt om ethvert forhold av konfidensiell art. Dette gjelder, men er ikke begrenset til, opplysninger om tekniske forhold, rutiner og forhold knyttet til den annen parts drift, priser mv. Partene plikter å sørge for at slik informasjon ikke gjøres kjent for andre.

 

OVERDRAGELSE AV AVTALEN / BRUK AV UNDERLEVERANDØRER

Kunden har ikke rett til å overføre avtalen eller tjenester som springer ut av denne uten samtykke fra Leverandøren. Leverandøren har rett til å overføre avtalen til andre selskaper tilknyttet Perpetuum eller til samarbeidspartnere. Leverandøren har videre rett til å benytte underleverandører til oppfyllelse av hele eller deler av Avtalen.

 

ENDRINGER I ALMINNELIGE BETINGELSER

Disse alminnelige betingelser gjelder slik de til enhver tid er i forholdet mellom Leverandøren og Kunden. Leverandøren har rett til å foreta endringer i betingelsene med virkning for partenes Avtale, og slike endringer trer i kraft umiddelbart etter at de er publisert på Leverandørens hjemmeside. Kunden vil få varsel om vesentlige endringer.

 

LOVVALG OG TVISTER

Forholdet mellom Leverandør og Kunden reguleres av norsk rett. Tvister skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom disse ikke fører frem skal tvisten løses av norske ordinære domstoler med Nord-Troms som verneting.