Vi tar vare på ressursene

Perpetuum er engasjert i hele verdikjeden for oppsamling, ampoule innsamling, pills sortering, gjenvinning og sluttbehandling av avfall. På den måten kan vi sikre at avfallet blir håndtert og utnyttet på best mulig måte. Alt avfallet som samles inn sorteres i våre anlegg før det sendes til viderebehandling enten i Norge eller i utlandet.

Avfallsressursene utnyttes

Alt avfall sorteres i våre anlegg før det sendes til viderebehandling enten i Norge eller i utlandet:

  • Vi samarbeider tett med, og leverer til de etablerte resirk-ordningene som er etablert
  • Papp og papir sendes til materialgjenvinning eller forbrenning med energigjenvinning
  • Trevirke blir fliset og brukt til samkompostering med slam
  • Våtorganisk avfall blir kompostert

Annet avfall som ikke kan gjenvinnes blir deponert ved vårt moderne og godkjente deponi i Balsfjord. Vi har også nødvendig ekspertise, utstyr og tillatelser til å samle inn og besørge forsvarlig og miljøriktig behandling eller destruksjon av alle typer farlig avfall.

Miljøfokus i egen drift

  • Vi har en moderne og tilpasset bil- og maskinpark
  • Vi har svært god kontroll på utslipp til jord, luft og vann fra vårt avfallsdeponi
  • Vi har et svært bevisst forhold til kjemikaliebruk i vårt arbeid
  • Miljøhensyn veier tungt i våre valg og er en viktig del av vårt HMS-system

Avfallspyramiden

Avfallspyramiden, eller avfallshierarkiet, er en figur som illustrerer prioriteringene i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall.

Pyramiden skal leses fra øverst til nederst, og målet er at avfallet skal behandles så nær toppen av pyramiden som mulig. Hierarkiet består av fem lag: avfallsreduksjon, ombruk, materialgjenvinning, energiutnyttelse og deponering.

Avfallspyramide