Sanering og deponering

Behandling og deponering av forurensede masser og PFAS (PFOS)

Perfluoralkylstoffer (PFAS) er en gruppe kjemiske forbindelser som de senere årene har fått stadig større oppmerksomhet på grunn av at stoffenes skadelige helse- og miljøvirkninger har blitt bedre kjent. Perpetuum har tillatelse fra Miljødirektoratet til å ta imot og behandle store mengder av masser som er forurenset med PFAS, og er en av svært få aktører som i dag kan tilby denne tjenesten.

Våre anlegg tar imot, behandler og deponerer mengder av forurensede masser med ulik grad av og type forurensning. All forurenset masse må analyseres før deponering for å avdekke hvilken forurensning og tilstandsklasse den tilhører. Perpetuum har også tillatelse til å behandle visse typer forurensede masser som er farlig avfall, slik at de trygt kan legges i vårt deponi på Stormoen i Balsfjord.

Les mer

Beate Stormo

930 11 550
Send e-post

Trond Arntsen

404 88 003
Send e-post

Deponering, kartlegging og opprydding av forurenset grunn

Våre medarbeidere hjelper deg gjerne med å vurdere om det er grunnforurensing på et område. Vi kan utføre miljøtekniske grunnundersøkelser, ta prøver og analyser av forurenset grunn og sigevann, utarbeide tiltaksplan og følge opp anleggsarbeidet i henhold til gjeldende regelverk innenfor forurenset grunn og massehåndtering. Som leverandør av avfallstjenester har vi også deponi for andre typer avfall som ikke kan gjenvinnes.

Les mer

Beate Stormo

930 11 550
Send e-post

Trond Arntsen

404 88 003
Send e-post

Miljøkartlegging av bygninger

Perpetuum utfører miljøkartlegging i henhold til kravene i plan- og bygningsloven på både små og større saneringsprosjekter. Ved å lage en god kartleggingsrapport er man sikret at man ivaretar myndighetenes krav til å håndtere avfall på en forsvarlig måte.

Byggeteknisk forskrift setter krav til kartlegging av farlig avfall og til en miljøsaneringsbeskrivelse i forbindelse med rehabilitering, riving og nybygging. Kravet til avfallsplan gjelder ved rehabilitering og riving når bruttoareal på prosjektet er større enn 100 m², og ved nybygg når bruttoareal er mer enn 300 m². Når total avfallsmengde overskrider 10 tonn stilles også samme krav til avfallsplan.

I praksis betyr dette at tilnærmet alle rehabiliterings-, rive- og byggeprosjekter faller under kravet. Krav til miljøsaneringsrapport gjelder for alle prosjekter der det skal utarbeides avfallsplan ved rehabilitering og riving.

Beate Stormo

930 11 550
Send e-post

Sanering av bygninger

Kontakt oss for alle typer riveoppdrag, fra riving av konstruksjoner til helriving av bygg, både for næringslivet og privatpersoner.

Det stilles strenge krav til HMS på våre prosjekter, og vi har miljøriktige løsninger for håndtering av avfallet som oppstår i forbindelse med prosjektet. Våre prosjektledere har gode kunnskaper om prøvetaking på riktig måte.

Ved bruk av vårt spesialutstyr for måling på stedet av de fleste typer metaller og asbest, kan vi i de fleste tilfeller raskt og rimelig fastslå hvilken håndtering av avfallet som er riktig. Ved behov tar vi prøver og sender til laboratorium for analyse.

Mikal Strand

911 26 422
Send e-post